لکه شاه توت بر روی لباس‌های سفید!


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است