پاک کردن لکه های آب و صابون از روی شیشه


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است