تشخیص دستمال میکروفایبر مهسان از دستمالهای تقلبی در بازار

اولین نکته وجود نشانه "مهسان" در یکی از گوشه های دستمال است. دومین نکته آن است که می توان به دوردوزی خاص این دستمال توجه کرد. این دوردوزی ویژه دستمالهای میکروفایبر مهسان است که در نمونه های تقلبّی آن دیده نمی شود.     ویژگی سوم آنها حالت خاص دستمال میکروفایبر مهسان است که به اصطلاح، "خود را به دست می گیرد" یا به عبارت دیگر "به دست می چسبد". این خاصیت به علت وجود الیاف شکسته در دستمالهای میکروفایبر مهسان است که در نمونه های تقلبّی موجود در بازار وجود ندارد.


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است