پاک کردن لکه‌ ی سس کچاپ


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است