از پاسیو چوبی محافظت کنید

بالکون پاسیوی چوبی را با جاروب حیاطی مهسان، خوب جارو کنید، سپس با آب داغ و فشار قوی شلنگ باغ، از رشد کپک و قارچ جلوگیری کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: