بازدید مدیر کل کار استان تهران از کارخانه واقع در شهرستان پردیس و دریافت لوح از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران