بازدید مهندس محمد حسین مقیمی استاندار محترم تهران و هیئت عالی رتبه همراه از کارخانه مهسان