تمیز کردن کلکسیون های باارزش

اگه شما گل ها، مجسمه ها یا قاشق جمع آوری می کنید، کلکسیون های شما غبار زیادی جمع خواهند کرد.

یکی از بهترین ابزار برای تمیز کردن اشیای با ارزش و کلکسیونی شما دستکش شانیل است، زیرا آن را مانند دستکش می پوشید، میکروفایبر است و به شما کنترل دقیق هنگام تمیز کردن وسایل را می دهد. پس از اتمام کار، می توانید شانیل را در لباسشویی بیندازید، مثل روز اول تمیز می شود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: