حمام تمیز، در یک چشم بهم زدن

اسپری تمیز کردن (من از نوعی سفید کننده استفاده می کنم) را در حمام بگذارید. در پایان هر دوش ، دیوارها و پرده را اسپری کنید. این کار از جرم گرفتن دیوارها جلوگیری کرده و عمر پرده را بیشتر می کند.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: