دریافت لوح سپاس از فرماندار محترم و ریاست محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس