دستورالعمل ها را نمی خوانید؟

تا حالا مجبور شدید کاری مثل تمیز کردن صابون از کاشی رو دوباره انجام بدید،  چون پاک کننده عمل نکرده است؟ شاید شما دستورالعمل ها را نخوانده باشید.

بیشتر پاک کننده ها فوراً کار نمی کنند و به وقت نیاز دارند تا بتوانند خاک و لکه ها را بلند کنند تا به راحتی پاک شود یا شستشو شود. 30 ثانیه را به خواندن دستورالعمل ها اختصاص دهید تا از 30 دقیقه اسکراب اضافی جلوگیری کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: