دیوارها را چگونه میشویید؟

روش متداولی که همه تجربه کردیم دستمال کشیدنه، اما بیاید یه روش جدید برای این کار پیدا کنیم.

زمین شوی اسپری را امتحان کنید، می توان برای پاشش و پاک کردن دیوارها، مخزن را با پاک کننده غیر اسیدی پر کرد تا به شما کمک کند لکه ها را پاک کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: