دریافت تندیس از سومین اجلاس رضایتمندی مشتری با محور مدیریت ارتباط با مشتری تهران اردیبهشت 1393