عید نزدیک است، تمیزکاری اساسی!

خونه تکونی عید رو شروع کردین؟

سال جدید زمان مناسبی برای تمیز کردن مکان هایی است که هرگز نور روز را نمی بینند. قسمت هایی مثل پشت تلویزیون، زیر مبل و تختخواب و یک مورد بسیار مهم، بین یخچال و دیوار آشپزخانه. وقتی می بینید چه چیزی از آنجا خارج می شود احساس رضایت (تنفر) خواهید کرد.

برای قسمتهایی که گردگیری آن سخت تر است، گردگیر میکروفایبر کار شما را راحت می کند.