فرزندانی منظم با یک ترفند ساده!

بیاید نظافت کردن رو شبیه یه بازی یا سرگرمی دربیاریم.

از فرزندان خود بخواهید در ساعتی مقرر برای نظافت جالبی آماده شوند، یک تایمر تهیه کنید و آن را روی 10 دقیقه بگذارید و از آنها بخواهید اتاق خود را تمیز کنند، برای این کار پاداشی مثل سینما رفتن در نظر بگیرید. چنانچه بچه ها موفق باشند و درست کار خود را انجام دهند جایزه را خواهند برد. با این شرایط همه چیز منظم تر خواهد بود، امتحان کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: