لکه ی تخم مرغ

برای لکه های تخم مرغ، مقدار اضافی آن را با کاردک بردارید، سپس لکه را در آب سرد خیس کنید و شستشو را طبق معمول انجام دهید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: