یک نکته برای پاک کردن بهتر پرده ی حمام

گذاشتن یک حوله در ماشین لباس شویی همراه پرده ی حمام به عمل شست و شوی و همینطور بهتر پاک شدن پرده کمک می کند!