نذر حیات وحش- هر روز، روز زمین

به شکرانه گذران سالی پر نعمت و به رسم سال گذشته کوشیدیم تا بار دیگر گوشه ای از سفره مهمانان مظلوم زمین را هم رنگین کنیم.