کاری مهم، قبل از رسیدن مهمان ها

یکی از آخرین کارایی که قبل از رسیدن مهمونا باید انجام بدیم، نظافت کف است.

حتماً صبح روز میهمانی، این کار را انجام داده اید. عطر و بوی کف تازه تمیز شده در فضای شما ماندگار خواهد شد، برای همین قبل از رسیدن مهمان ها نیز، یک نظافت سریع با زمین شوی، بسیار به خوشبو کردن فضا کمک می کند.

برای سرعت بخشیدن به این کار 3 راهکار وجود دارد:

  • بهتر است اطراف در ورودی آخرین قسمت باشد تا مهمان ها به محض ورود عطر خوب را دریافت کنند.
  • از زمین شوی نخی مهسان استفاده کنید.
  • از یک گوشه مشخص شروع کرده و تا انتها ادامه دهید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: