کشوها، باید کاربردهای خاص داشته باشند

هر کشو باید استفاده خاصی داشته باشه. حتی اگه اسم یه دونش “کشوی آت و آشغال” باشه.

خیلیم خوبه!

هر دسته بندی دلخواهی برای کشو ها قابل قبول است. اما اطمینان حاصل کنید که کشو حس مرتب بودن بدهد. از تقسیم کننده کشو استفاده کنید تا وسایل کوچک و بزرگ و نا هماهنگ در کنار یکدیگر قرار نگیرند.

تقسیم کننده کشوها در حمام برای جدا کردن وسایلی مانند خمیردندان از گوش پاک کن و گیره مو از قرص ها، عالی است.