آموزش دادن به بچه ها برای کمک به کارهای خانه

زمان مناسب برای درگیر کردن بچه ها در کارهای خانه، نوپا بودن آنهاست. کودکان نو پا می خواهند همه کارهایی را که مادر و پدر انجام می دهند را تکرار کنند.

بنابراین، با چیزهای ساده ای شروع کنید که می توانند به شما کمک کنند مانند تا کردن حوله ها و کنار گذاشتن آنها یا آوردن لباس های کثیف به اتاق لباسشویی. با افزایش سن، شما می توانید کارهای چالش برانگیز دیگری مانند شستن لباس ها را اضافه کنید.

برای بچه های کوچکتر، با کارهای ساده مانند غبارروبی سطوح صاف، شستن پنجره ها با استفاده از پاک کننده های غیر سمی (سرکه سفید مقطر و آب) شروع کنید و به تدریج آنها را تقریباً در همه کارهای نظافت منزل منتقل کنید.

ممکنه یه کمی از کارها شکایت کنند ولی شما با این کارتون بچه ها رو برای زندگی مستقل آینده آماده کردید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: