ایده هایی برای سازماندهی آشپزخانه های کوچک: بخش سوم

حسابی از دیوارهای خالی استفاده کنید

همیشه دیوارها و سطوحی هستند که آزادند و می شود قفسه های اضافی، گیره و میله روی آنها نصب کرد. در کوچکترین قسمتها هم می توان وسایل قرار داد، وسایلی به کوچکی یک عینک.

از بدنه یخچال استفاده کنید

یخچال شما می تواند خیلی بیشتر از عکس ها و اشیای تزیینی کاربرد داشته باشد. قوطی های ادویه مغناطیسی که در بازار ایران هم انواعی از آنها وجود دارد می توانند در استفاده بهینه از فضا به کمک شما بیایند.

قفسه های اتاق دیگر می توانند مفید باشند

فقط اتاق را پاکیزه نگه دارید و مواد آشپزی را در قفسه خالی در اتاق دیگر قرار دهید(مثل کتابخانه). قرار نیست کسی شما را قضاوت کند.