دریافت لوح و تندیس از سیزدهمین جشنواره مدیران جوان خانه صنعت، معدن و تجارت