دریافت نشان ویژه تجارت ایران و عراق

دریافت نشان ویژه تجارت ایران و عراق، در همایش بزرگ تجارت بین دو کشور تهران مهر 1396