شروع یک هفته جدید!

ممکن است صبح شنبه احساس کنید یک دست اضافی لازم است تا به همه ی کارهای خود برسید، اما وحشت نکنید!

نفس عمیق بکشید و یک قدم عقب بروید و یک لیست از کارهایی که باید انجام شود بنویسید، روی کاغذ خواهید دید که کارها از آنچه که در ذهنتان بود آسان تر است.

وظایف اصلی را در اولویت قرار دهید، با انجام شدن این کارهای اصلی، بقیه کارها خود به خود پیش میروند. به عنوان عضوی از خانواده به یاد داشته باشید تمام کارهای خانه به عهده شما نیست، بلکه کارها نیازمند یک همکاری تیمی با همه ی اعضای خانه است.