بازدید مقامات از غرفه شرکت کلرد آمل (مهسان) در نمایشگاه تولیدات صادراتی شهرستان پردیس

آقایان دکتر اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین معاون محترم استاندار تهران، فرماندار محترم شهرستان پردیس و بخشدار محترم بومهن و تعدادی دیگر از مسولین محترم شهرستان از غرفه شرکت کلرد آمل (مهسان) در نمایشگاه تولیدات صادراتی شهرستان پردیس بازدید بعمل آوردند