قوانین کلی برای تا کردن هر لباسی

 

هر بند یا بخش تزیینی رو در قسمت وسط لباس صاف تا کنید، بعد در قسمت میانی و در طول لباس، یه مستطیل عمودی تجسم کنید.

 

 

حالا هر طرف رو روی مستطیل میانی تا کنید و آستین رو در صورت وجود روی همین قسمت مستطیلی 2 تا 3 تا بزنید.

حالا یه مستطیل یکپارچه دارید، 2 یا 3 بار تا بزنید و سعی کنید به حالت عمودی نگه داریش کنید.

 

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: