ماشین لباس شویی، اما نه فقط برای لباس ها!

اسباب بازی‌ها: اگر خرس عروسکی پسرتان طوری بنظر می رسد که انگار تمام هفته را صرف کشتی گرفتن در باغچه کرده است ابتدا کاغذ کوچک دوخته شده به آن را بخوانید و مطمئن شوید که الیاف سازنده ی آن قابل شست و شوی هستند؛ سپس آن را در یک رو بالشتی قرار داده و به همراه دیگر اسباب بازی‌‌ها در ماشین لباس شویی بگذارید تا تمیز شوند.

توجه: قبل از قرار دادن عروسک ها در ماشین مطمئن شوید که آن ها پاره نیستند.

کفش های ورزشی: برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خرابی‌ بهتر است که آن ها را با آب سرد بشویید. می توانید همراه کفش‌ها چند حوله قدیمی‌ را در ماشین لباس شویی بگذارید تا از برخورد آنها به اطراف ماشین جلو گیری کنید.

کوله پشتی‌: ابتدا با خواندن کاغذ کوچک دوخته شده به آن‌ مطمئن شوید که می توانید آن را در ماشین لباس شویی قرار دهید. بندها و قسمت‌های فلزی آن را باز کنید و آن را در ماشین بگذارید. توجه: ماشین را بر روی دور کند بگذارید.