منطقی باشید، سازماندهی کنید!

دوس داری کارا رو راحت تر کنی؟

به نظر واضح می رسد، اما یک یادآوری صدمه ای نمیزند: آشپزخانه، لباس ها و کمد ها را متناسب با دفعات استفاده ترتیب دهید. چه کسی می خواهد برای پیدا کردن تخته گوشت کل کابینت را بهم بریزد!!!؟ مواردی که بیشتر از آنها استفاده می کنید را دم دست بگذارید تا به راحتی در دسترس باشند.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: